Rīgā šobrīd ir svētdiena, 2021. gada 26. septembris, 20:45

ALAs stipendijas

ALA piedāvā un piešķir stipendijas latviešu studentiem gan vasaras vidusskolām, gan studijām universitātēs un koledžās.

Vasaras vidusskolas

ALA atbalsta latviešu vidusskolu skolnieku mācības Garezera un Kursas vasaras vidusskolu programmās. ALA piešķir līdzekļus Kursas un Garezera vasaras viduskolām. Aicinām skolēnus griezties pie attiecīgās skolas vadības ar lūgumu pēc finansiāla atbalsta.

Augstskolas

Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozare atbalsta latviešu studentus, kas studē ASV universitātēs. ALAs gādībā ir vairāki stipendiju fondi, kas domāti atbalstam latviešu studentiem dažādos studiju laukos. Aicinām studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties stipendijām.

Vairāki ALA stipendiju fondi atbalsta jebkkuŗu studiju lauku. Citi domāti specifiskām nozarēm. Studentiem, kas mācās paidagoģijas, teoloģijas, bioloģijas vai lingvistikas fakultātēs, ir nozīmētas naudas summas. Ir stipendiju fondi veterinārās medicīnas studijām, studentiem, kas mācās jūras zveju, latviešu vēsturi vai latviešu kultūru.

Students var saņemt ALA stipendiju ja:

  • students ir ALA biedrs;
  • students ir beidzis viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai koledžas līmenī, un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai koledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai, vai arī
  • students veiks pētniecības darbu Latvijā;

Līdz 1. jūnijam kandidātiem pilnībā jaiesūta stipendiju komisijai: stipendijas pieteikuma lapu, divas atsauksmes vēstules no skolotāja vai darba devēja, kas liecina par studenta centību; un augstskolas atzīmes (transcript). Atgādinām, ka ir katra kandidāta atbildība gādāt, ka atsauksmju vēstuļu rakstītāji sagādā vajadzīgo ziņu līdz termiņa datumam. Pieņemsim tikai pilnībā iesniegtos pieteikumus! Studenti drīkst saņemt stipendiju ne vairāk kā trīs gadus.

Amerikas latviešu apvienības (ALAs) Stipendiju fonda noteikumi paredz stipendiju lūgumus izskatīt un uz tiem atbildēt reizi gadā, jūnijā. Piešķirtās stipendijas izmaksā rudenī, kad saņemta stipendiāta skolas adrese un apliecinājums par studiju uzsākšanu. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet tos e-pastā Andrai Zommerei, ALAs Stipendiju komisijas vadītājai: azommers@sbcglobal.net.

Stipendiju pieprasījuma veidlapa